Finanzbericht 2019

Finanzbericht 2019

Download Folder pdf

Jahresbericht 2019.pdf

Download MIVA Brief 2019

MIVA Brief 2019 pdf

Download Folder zu Spendenabsetzbarkeit ab 2017

Informationsfolder des Finanzministeriums pdf